Logo Albij
Albij

Producten

Wat kunnen wij voor u betekenen:

NIEUW PRODUCT:  CONTRACTCAREMANAGER, Dé oplossing voor het managen van uw zorginkoopbeleid.

De afgelopen jaren is de financiering van zorginstellingen ingrijpend gewijzigd. Waar in het verleden een gemiddelde zorginstelling slechts één of twee contract(financierings)partijen kende, is dat aantal contracten opgelopen tot soms wel enkele tientallen.

 

Tot enkele jaren geleden sloot een zorginstelling met het zorgkantoor in haar regio een contract af voor alle producten en diensten die de instelling leverde. Met de invoering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Wet langdurige zorg (Wlz) is de financiering vanuit de AWBZ verschoven naar verzekeraars en gemeentes waarbij per product per verzekeraar en per gemeente een contract dient te worden afgesloten. Elk van deze contracten kent specifieke voorwaarden.

 

Cruciaal zijn de vragen: hoe manage je deze contracten, hoe weet je dat je aan al deze voorwaarden voldoet en hoe kan je dit aantoonbaar maken. Dit om te voorkomen dat je in een later stadium geconfronteerd wordt met tariefskortingen en/of terugbetaling van gedeclareerde zorg maar ook omdat uw accountant steeds meer hierop zal gaan toetsen vanwege de eisen van de subsidiegever bij af te geven controleverklaringen.

 

Albij biedt daarvoor contractmanagement van zorginkoopovereenkomsten. Dit omvat:

– het jaarlijks inventariseren van de afgesloten contracten

– het jaarlijks inzichtelijk maken van de contractvoorwaarden per contract.

– het periodiek tussentijds toetsen van de naleving van de contractvoorwaarden aan de hand van audits

– het uitbrengen van auditrapportages naar aanleiding van de periodieke toetsingen.

 

Ter ondersteuning van het gehele inkoopproces en om overzicht te houden op al uw contracten is er een klantenportal ontwikkeld op de website www.contractcaremanager.nl .

Het verzorgen van de financiële- en salarisadministratie.

Wij verzorgen voor klanten de financiële administratie. Dit kan zowel een structureel karakter hebben als een tijdelijk karakter bijvoorbeeld vervanging bij afwezigheid. Voor klanten met een beperkt aantal medewerkers in loondienst kunnen wij tevens de gehele salarisadministratie verzorgen.

Opstellen van tussentijdse financiële rapportages

Voor onze klanten stellen wij tussentijdse financiële rapportages op. De frequentie alsmede de diepgang is afhankelijk van de wensen en informatiebehoefte van de klant.

Opstellen bij (meerjaren)begrotingen

Vele organisaties stellen jaarlijks een begroting op. Steeds vaker wordt door stakeholders ook een meerjarenbegroting vereist. Dit kan de financiële vertaling van het meerjarenbeleidsplan zijn maar ook een meerjarenbegroting ten behoeve van financieringsaanvragen bij banken bij nieuwbouw of grootschalige renovaties.

Samenstellen van de jaarrekening

De jaarrekening dient te voldoen aan de wettelijk gestelde kaders vanuit de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) maar ook het Burgerlijk Wetboek titel 9. Wij stellen dan ook niet alleen de interne jaarrekening op maar tevens de publicatiestukken. Daarnaast hebben wij ruime ervaring in het verzorgen van digitale maatschappelijke verantwoording (DigiMV). Het opstellen van een jaarrekening houdt bij ons tevens in het opleveren van een compleet onderliggend dossier dat de toets van de accountantscontrole dient te vergemakkelijken.

Subsidieaanvragen en verantwoordingen

Als gevolg van de versnippering van de financiering worden zorginstellingen steeds meer geconfronteerd met specifieke subsidieaanvragen en verantwoordingen. Hierbij dient gedacht te worden aan onder meer het budget Wlz, subsidie voortzetting zorginfrastructuur 2015-2017, garantieregeling kapitaallasten, bestendig beleid, e.d,

Fiscaal

Onder de fiscale werkzaamheden vallen het verzorgen van aangiftes omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Daarnaast hebben wij in het kader van het nieuwe werken van de Belastingdienst ‘Horizontaal Toezicht’ een zogenaamd Tax control framework opgesteld met een daarbij behorend intern controleplan.

 

Voor specifieke specialistische fiscale aangelegenheden werkt Albij samen met belastingadviseurs.

Overige maatwerkproducten

Naast bovengenoemde diensten hebben wij ruime ervaring in het opstellen van treasury statuten, het opzetten van een risicomanagementsysteem en kunnen wij u ook ondersteunen bij het zorginkoopproces. Tevens verzorgen wij voor diverse klanten interne controles op de productieregistratie die vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit voor zorginstellingen verplicht is gesteld. Uiteraard zijn variaties mogelijk en uit te breiden met specifieke wensen.